دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   نصراله زاده ماسوله

پست الکترونیکی : mnmasouleh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : رادیولوژی دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه رادیولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/07/01

محمد نصراله زاده ماسوله

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^